Výsledek a průběh hlasování napadlo kvůli zmatkům ve volební místnosti. Nastaly, když okrsková volební komise rozhodla zaměnit obálky pro volby do zastupitelstva obce a senátu. Přehlédla jednu bednu s obálkami a pro hlasovací lístky do komunálních voleb by měla obálek málo.

Sdružení získalo v sedmičlenném zastupitelstvu jeden mandát, a je přesvědčeno, že pokud by byl dodržen správný postup, mohlo mít zastupitele dva.

Podle soudu není rozhodnutí komise vyměnit obálky nezákonné. Provedl přepočet a zohlednění 23 hlasů, které komise vyhodnotila jako neplatné, by ke změně rozdělení mandátů nevedlo. Volby není nutné opakovat.

Podle soudu probíhalo hlasování ve Slatinicích nestandardně - podstatná část voličů vkládala šedé volební lístky do žlutých obálek pro volby do senátu a naopak. V rozporu s pokyny ministerstva vnitra.

I když komise ujišťovala, že voliče předem informovala o záměně obálek, soudu předložená volební dokumentace neprokazuje, že by opačné použití obálek bylo voliči bezvýhradně respektováno.

Samotná záměna obálek není nezákonná

Celkem 22 hlasovacích lístků pro volby do zastupitelstva bylo označeno jako neplatné z důvodu vložení do nesprávné obálky a jeden lístek pro místní volby byl vyhodnocen jako neplatný výlučně z důvodu jeho vložení do obálky společně se žlutým hlasovacím lístkem pro volby do senátu.

„Důsledná „záměna“ obálek po celou dobu hlasování tudíž nemohla být zajištěna – ať už se tak stalo nedůsledností okrskové volební komise při pokynech ve vztahu k voličům nebo snahou voličů o „správné“ vkládání hlasovacích lístků do obálek, eventuálně absolutní nejistotou voliče o tom, do jaké obálky má hlasovací lístek vložit. Nelze tedy dovozovat, že by se hlasování ve volebním okrsku vyznačovalo „pouhou záměnou“ obálek zcela prokazatelně bez vlivu na výsledky hlasování,“ uvedl předseda senátu David Raus.

Pokud jde o samotné použití obálek, jejich záměnu v rozporu s pokyny ministerstva, pak způsob, jakým okrsková volební komise určila jejich použití, není podle soudu sám o sobě nutně nezákonný.

Ministerská instrukce ohledně způsobu hlasování, z níž plynou příslušné barvy obálek, právním předpisem není.

„Přesto však má její dodržení význam; zajišťuje totiž jednotnost volebního aktu a garanci správnosti postupu ve vztahu k voličům. Odchýlila-li se v nyní posuzované věci okrsková volební komise svými pokyny od takto jednotných – byť zákonem neupravených – pravidel, mohlo to být pro voliče matoucí a mohlo to mít citelný vliv na postup při hlasování, a tím i jeho výsledek,“ poukázal soud.

Podle soudu předložená volební dokumentace umožňuje stav zpětně napravit, tedy volby není nutné opakovat kvůli „zatemnění volebního aktu“.

Za nejspravedlivější a voličsky nejkorektnější vyhodnotil pokládat 23 hlasovacích lístků za platné a připočítat hlasy na nich k výsledkům zjištěným okrskovou komisí.

„Zohlednění hlasů voličů podle 23 hlasovacích lístků, jež byly okrskovou volební komisí pokládány za neplatné, by nevedlo ke změně rozdělení mandátů. Zůstalo by zachováno původní rozdělení mandátů jednotlivým uskupením, pořadí zvolených členů zastupitelstva i pořadí jejich náhradníků,“ uvedl po přepočtu předseda správního senátu.

Stížnost na "senátky" ještě nerozhodnuta

Kvůli zmatkům ve slatinické volební místnosti byly podány celkem dvě žaloby zpochybňující komunální volby a tři stížnosti týkající se voleb senátních.

O stížnostech na neplatnost senátních voleb na Prostějovsku, kde byla senátorkou zvolena Jitka Chalánková, bude Nejvyšší správní soud rozhodovat ve veřejném jednání 6.listopadu.

Ve Slatinkách zvítězilo uskupení ROVNĚ, které získalo 45,05 procenta hlasů a čtyři mandáty v sedmičlenném zastupitelstvu. Uskupení PRO SLATINKY jen 22,09 procenta, což dělá jeden mandát a SNK „Za další rozvoj obce“ s 32,84 procenta získalo dva mandáty.