Jak postupovat, pokud chcete za nákazu koronavirem požadovat odškodnění za nemoc z povolání? A kdo o tom rozhoduje? Počet žadatelů o finanční náhradu podle hygieniků narůstá.

Potvrzuje to i olomoucká fakultní nemocnice, kde covid zatím prodělalo okolo 15 procent zaměstnanců.

„FN Olomouc jako zaměstnavatel poskytuje průběžně zaměstnancům detailní a aktuální informace o tom, jak o uznání nemoci z povolání požádat a jaké jsou obecné podmínky pro uznání nemoci z povolání,“ ujistila přednostka Kliniky pracovního lékařství Fakultní nemocnice Olomouc Marie Nakládalová.

V největší středomoravské nemocnici se mohou objednat na Středisko nemocí z povolání Kliniky pracovního lékařství k vyšetření a šetření Covid-19 jako možné nemoci z povolání. Potřebují kopii dokumentace registrujícího praktického lékaře v rozsahu potřebném pro posouzení nemoci z povolání.

„Dále je v průběhu šetření nezbytné vyžádat závazné odborné vyjádření příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví - krajské hygienické stanice,“ popisovala Deníku přednostka.

Bolestné za koronavirus

V případě, že jsou splněna všechna kritéria pro uznání nemoci z povolání, tedy zaměstnanec měl klinické příznaky nemoci Covid-19, odpovídal laboratorní nález a zaměstnanec pracoval v riziku koronavirové nákazy, Klinika pracovního lékařství vydá lékařský posudek o uznání onemocnění Covid-19 jako nemoci z povolání.

Na řadu pak přichází hodnocení stupně klinické závažnosti pro stanovení výše náhrady. Proces tohoto šetření je poměrně náročný a komplexní.

„Samotná laboratorní pozitivita PCR testu bez jakéhokoliv klinického příznaku, tedy bez jakýchkoliv potíží není ještě nemocí z povolání, u které by se mohlo stanovit odškodnění za bolest. Samozřejmě musí být nejdříve zodpovědně prověřeno, zda byla či nebyla diagnostická kritéria pro onemocnění Covid-19 naplněna. Klinické příznaky mohou být velmi různorodé,“ upozornila Marie Nakládalová.

Výše bolestného se podle přednostky kliniky odvíjí od řady konkrétních okolností každého individuálního případu. Otázkou u Covid-19 jsou možné trvalé následky.

„Případné další nároky postiženého včetně odškodnění trvalých následků, které bohužel nemůžeme vyloučit, budou rovněž odškodňovány v souladu s platnou legislativou,“ uvedla Nakládalová.

Klinika pracovního lékařství doporučuje kvůli vyloučení či stanovení trvalých následků vyšetření v poradně pro pacienty, kteří prodělali Covid-19, jež funguje na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc.

„Všichni postižení touto nemocí z povolání budou navíc do roka pozváni na cílené vyšetření právě kvůli zhodnocení možných trvalých následků,“ informovala přednostka kliniky Nakládalová.

Desítky žadatelů

FN Olomouc se zatím obrátila na krajskou hygienickou stanici s 24 případy. Pouze jednomu zaměstnanci, a to z jarní vlny epidemie, doposud byla uznána nemoc z povolání a také již bylo stanoveno bolestné.

„K dnešnímu datu je na Kliniku pracovního lékařství FN Olomouc objednáno 72 osob. Ale počet žadatelů o uznání nemoci z povolání rychle narůstá,“ sdělila přednostka kliniky.

Narůstající počet žadatel potvrdili Deníku i olomoučtí hygienici.

Stanovení výše bolestného vychází z nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Pro případ nákazy novým koronavirem lze pro představu počítat s hodnocením rozsahem 201 až 400 bodů, kdy hodnota jednoho bodu činí 250 korun.

Částku přiznanou v prvním uzavřeném případu, klinika nesdělila.

„S ohledem jen na jeden příklad nemůžeme částku zveřejnit,“ reagovala přednostka.

„Z přiznané částky nelze navíc činit nějaké zobecňující závěry, neboť výše škody je v intencích právních předpisů posuzována v návaznosti na konkrétní okolnosti případu vždy individuálně,“ poukázala.

Sociální služby i hypermarkety

Na výsledek posuzování Covid-19 jako nemoci z povolání čekají například v ordinaci praktického lékaře v Litovli, kde onemocněla zdravotní sestra, která o uznání nákazy jako nemoci z povolání požádala.

„Potvrdili jsme, že byla v pracovní neschopnosti s covidem a měla PCR test pozitivní a žádost je posuzována,“ sdělila praktická lékařka Věra Katzerová.

Zaměstnavatelé jsou pro případy, kdy je přiznáno odškodnění za nemoc z povolání či pracovní úraz, ze zákona pojištěni. Nemocnice, sociální pobytové služby, ale i hypermarkety.

„Doposud jsme neměli žádný případ, kdy bychom onemocnění Covid-19 řešili jako nemoc z povolání,“ sdělila Deníku Lutfia Volfová, mluvčí společnosti Globus ČR.

„Pokud bychom měli případ, kdy by bylo podezření na onemocnění covidem v souvislosti s výkonem práce, tak se tomu postavíme čelem a postupovali bychom dle dikce zákona,“ vzkázala.

Kdo posuzuje a uznává nemoci z povolání?

Poskytovatelé pracovně lékařských služeb v oboru pracovní lékařství. Jejich seznam je zveřejněn na webu Ministerstva zdravotnictví.

Kdo ověřuje podmínky vzniku nemoci z povolání?

Orgány ochrany veřejného zdraví, krajské hygienické stanice, v případě důvodného podezření na nemoc z povolání na základě žádosti poskytovatele uznávajícího nemoci z povolání.

Kdo odesílá posuzovanou osobu k poskytovateli uznávajícímu nemoci z povolání?

- každý ošetřující lékař má povinnost odeslat osobu, u níž na základě odborného vyšetření vzniklo důvodné podezření na nemoc z povolání, k příslušnému poskytovateli uznávajícímu nemoci z povolání.
- zaměstnavatel, pokud má důvodné podezření, že by se u dané osoby mohlo jednat o nemoc z povolání
- žádost může podat i sama osoba, pokud má podezření, že jí v souvislosti s prací vznikla nemoc z povolání
- žádost o posouzení možné nemoci z povolání lze podat i zpětně

Základní podklady?

Výsledky lékařských vyšetření potvrzujících diagnózu, včetně stupně závažnosti onemocnění, výsledky laboratorních vyšetření na SARS-CoV-2 a nálezy odborných lékařů týkajících se řešeného onemocnění, například rentgenový snímek, dále pak ověření KHS, že posuzovaná osoba před vznikem předmětného onemocnění pracovala za podmínek, za nichž nemoc z povolání vzniká.

 (zdroj: MZČR)