Nad Němčicemi se skutečně skví skládka, která v oblasti představuje ekologickou zátěž. Zdejší lidé si nedovedou představit, co by do městečka na jihu Prostějovska přinesla nová továrna, která by navíc mohla vyrůst nedaleko lidských obydlí. Aby měli lidé lepší představu, co by slovenská firma přinesla, svolali radní v půli října besedu zástupců firmy a místních.

Zástupce firmy KFŠ – DELTA, s.r.o. Bardějov, Jaroslav Dlugoš, se sešel s občany Němčic 16. října v kině Oko. Debata byla ale předčasně ukončena.

„Občani, odborníci přes chemii, začali mít na tohoto přednášejícího konkrétní otázky. Například, zda při spalování budou do ovzduší unikat zplodiny, Ten přednášející to vše potvrdil. ´Ano, při spalování se může stát, že půjdou do ovzduší v normě zplodiny, a může se stát, že to občas zasmradí´, citoval zastupitel Jiří Zatloukal přednášejícího ze Slovenska.

Vzhledem k tomu, že na debatě byly slyšet především protesty a starostku Ivanu Dvořákovou jednání některých mrzelo, došlo ke shodě mezi ní a opozičním zastupitelem Zatloukalem. O možné výstavbě továrny by tak mělo rozhodnout referendum občanů.

Zděšení u odborníka

Chemička na Hané je pro mnohé nepředstavitelná. Obavy mají nejen obyčejní lidé. Za hazard s lidskými životy tento podnik považují i sami odborníci.

„Syn je biochemik a jako vědecký pracovník se na veterinárním ústavu v Brně zabývá studiem rakovinných buněk. Opravuje si v Němčicích dům, do kterého se má stěhovat s rodinou, a proto se z uvedeného investičního záměru zděsil," uvedla Bohumila Procházková, která se jako hydrogeolog v brněnském Geotestu zabývala ochranou podzemních vod, proto má rovněž jako syn znalosti z hlediska toxicity a kancerogenity chemických látek.

Neozkoušená metoda

„Firma se neúspěšně pokoušela o svůj investiční záměr v Bardějově (2008), Stropkově (2009), Senici (2010), Čičárovcích (2011) a naposledy ve Vojanech (2012). Jak to dopadlo ve Vojanech, zatím není známo, provoz zde měl být v areálu bývalého Slovnaftu," prozradila Bohumila Procházková a dodala, že je v současnosti metoda zkušebně ověřována pouze v Bardějově, s likvidací jen 700 tun za rok, i když původní záměr byl pro Bardějov 8 tisíc tun za rok. V ostatních lokalitách to mělo být, stejně jako v Němčicích nad Hanou, 16 tisíc tun pneumatik za rok.

Hlavním důvodem odmítnutí ve všech obcích bylo především to, že se jedná o neozkoušenou metodu, která zatím není nikde v EU provozována.

„Nejsou s touto metodou žádné zkušenosti a nemohou je tudíž mít ani orgány státní správy. Problémem potom je, které látky v ovzduší monitorovat," vyjádřil se k záměru firmy Lubomír Procházka.

„Dovolit na Hané něco takového na poli, takřka v obytné zóně. Myslím, že je to hazard s lidskými životy stavět zde chemičku. Kdo rozehrává tyto hry, aby se do Němčic tahaly jen odpady?" ptá se Jiří Zatloukal.

Další postup?

To, zda ale firma v Němčicích vznikne, rozhodně nezáleží jen na němčických radních.

„Na městě to nezáleží, záleží jen na tomto podnikateli, jestli sem vůbec půjde. Navíc, stavbu povoluje Krajský úřad. Nejdříve musí být provedeno tzv. zjišťovací řízení a EIA (Enviromental Impact Assesment). Pak následují určité legislativní postupy a kroky dané městem, které podnikatel bude muset splnit, aby mu město vůbec něco umožnilo," upozornil místostarosta Němčic nad Hanou Jan Vrána a dodal, že v případě stavby by si podmínky kladlo město.

„Například nechceme, aby se to tu zaskládalo pneumatikami z celé České republiky. Tento podnikatel s tím nemá problém. Byla by zde třeba jen pětidenní zásoba. Jak se rozhodnou, je na nich," vyjádřil se Jan Vrána.

Nemáte strach z toho, že by tato výroba mohla být zdraví škodlivá?

„Byli jsme se podívat ve firmě v Bardějově, nic nenasvědčovalo tomu, že by tam měl být nějaký zápach nebo hluk. Viděli jsme přesně ten zpracovatelský proces a nenabyla jsem dojmu, že ten proces by byl tak zatěžující životní prostředí, jako třeba cukrovar," popsala své dojmy z Bardějova Marie Plchotová, tajemnice obecního úřadu v Němčicích.

Firma by u nás podle zaměstnanců úřadu hledala hlavně kvalifikované pracovníky a odbyt.

„Ptala jsem se při exkurzi, proč neobsadí pozice na Slovensku, dostala jsem odpověď, že není možné na Slovensku sehnat dostatečně kvalifikovanou pracovní sílu. Také je to tu pro ně výhodné, že jsou blízko Otrokovice a Barumka nebo Deza ve Valašském Meziříčí," řekla Marie Plchotová.

Poznatky o pyrolýze Bohumily a Lubomíra Procházkových

Při výrobním provozu bude z komína spalovací jednotky pyrolýzního plynu (výroba elektrické energie a tepla) docházet k emisím plynů (oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, TOC ) a tuhých škodlivin . Tuhé škodliviny mohou také unikat z výduchů odvětrávání vzdušnin z prašných výrobních prostorů. Z odfuku plnění nádrží pyrolýzního oleje budou unikat těkavé organické látky (VOC). I když úniku těchto látek mají zabraňovat technická zařízení (např. filtry), je tento provoz naprosto nevhodný, vzhledem k blízkosti obytné zóny. Největší obava je ale z rakovinotvorných látek, které při procesu mohou unikat do ovzduší, a které jsou nebezpečné i při minimální koncentraci, a které nejsou cítit (na rozdíl od páchnoucího sirovodíku, který by při výrobě vznikal). Obtěžování zápachem lze reálně očekávat.Vzhledem k charakteru provozu nelze vyloučit ani kontaminaci podzemních vod. Zejména při přečerpávání pyrolýzního oleje z nádrží do cisteren. Možný je také únik technologické vody z provozu.

Pyrolýza pneumatik bodově

• Zahřívání na teploty nad 400°C bez přístupu kyslíku
• Probíhající chemické reakce: dehydratace, krakování, izomerizace, dehydrogenace, aromatizace a kondenzace [Rezaiyan J, Cheremisinoff NP. Gasification technologies. A primer for engineers and scientists. Taylor & Francis; 2005]
• Produktem pyrolýzy pneumatik je široká škála nízko a vysokomolekulárních uhlovodíků [Paul T. Williams, Waste Management, Volume 33, Issue 8, August 2013, Pages 1714–1728]
• Pyrolýzní olej, který vzniká a má s ním být manipulováno je tmavěhnědý až černý olej, střední viskozity a sírového a aromátového zápachu [Paul T. Williams, Waste Management, Volume 33, Issue 8, August 2013, Pages 1714–1728]
• Pyrolýzní olej obsahuje až 16% hmotnostních polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) , které jsou klasifikované jako kancerogeny.