„Pravidelné statistické šetření Životní podmínky 2013 jsme zahájili v sobotu třiadvacátého února. Potrvá do dvanáctého května," sdělil Jaromír Kalmus , vedoucí oddělení sociálních šetření Českého statistického ú­řadu.

Statistici tradičně sledují informace o bydlení, údaje o pracovní aktivitě a příjmech i dávkách státní sociální podpory. Další dotazy pak věnují například zdraví a vzdělání.

„Otázky, které každý rok rozšiřují některé z témat šetření, jsou letos zaměřené na pocit životní pohody a spokojenosti v různých oblastech života," zmínil se Kalmus.

Bezpečnost především

Tazatelé nesmí o získaných poznatcích hovořit.

„Jsou vázáni mlčenlivostí podle přísných požadavků zákonů o státní statistické službě a o ochraně osobních údajů. Výstupem šetření jsou pak zcela anonymizované soubory dat, které neumožňují identifikovat individuální údaje týkající se konkrétní domácnosti či osoby," zdůraznil Kalmus a tím, že originály vyplněných dotazníků skartují.

Tazatelé se musí při návštěvě domácnosti prokázat průkazem tazatele nebo průkazem zaměstnance Českého statistického úřadu. Na požádání předloží také svůj občanský průkaz. O šetření vědí starostové dotčených měst a obcí i všechna ředitelství policie.

„Velmi si vážíme všech občanů, kteří projeví ochotu účastnit se tohoto dobrovolného šetření a poskytnutím pravdivých údajů přispějí k získání objektivních dat o sociální situaci českých domácností," vzká­zal osloveným domácnostem Jaromír Kalmus. V rámci šetření navštíví tazatelé na Prostějovsku 122 domácností.