„V Prostějově máme málo vysokoškolských profesorů, kteří mají pedagogické a vědecké renomé. Do prostějovského prostředí se zapsal i tím, že učil řadu významných pedagogů," uvedl prostějovský zastupitel Josef Augustin, který Jana Lasovského navrhl na ocenění města.

„Je to prostějovský rodák, který má vztah k mládeži a má vědecký i pedagogický projev. Můžeme na něj být hrdí," vysvětlil Josef Augustin, který se s oceněným zná osobně.

„Pana profesora znám minimálně deset let, poznali jsme se v době, kdy byl děkanem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od té doby jsem se s ním setkal několikrát," dodal městský zastupitel.

Teoretik i praktik

Prostějovský rodák se po vystudování Jedenáctileté střední školy rozhodl pro studium analytické chemie na Přírodovědné fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde se mu podařilo získat titul doktora přírodních věd.

„Významně se zasloužil o rozvoj fyzikální chemie, a to zejména v oblasti chemie povrchově aktivních látek, micelární katalýzy, elektrochemie a reaktivity exitových stavů. Vedle základního výzkumu byl vždy nakloněný i praktickým aplikacím a spolupracoval s řadou průmyslových subjektů. Například s Prechezou spolupracoval na výrobě nátěrových hmot," nastínil Josef Augustin.

Publikační činnost

Jan Lasovský má na svém kontě bohatou publikační činnost. Je autorem čtrnácti patentů a 45 vědeckých publikací, publikoval 103 časopiseckých sdělení, pro studenty zpracoval skripta včetně reedicí, napsal patnáct sborníků z mezinárodních konferencí a 26 z domácích konferenci a v rámci své vědecké činnosti zpracoval šestnáct výzkumných zpráv.

„Za zmínku stojí objevy, s jejichž pomocí lze jednoduše určit povrchové náboje pigmentových částeček TiO2, výrazně změnit tokové vlastnosti past titanové běloby nebo způsob přípravy barevných perleťových pigmentů," vypočítal Josef Augustin některé z úspěchů Jana Lasovského, který se stal před pěti lety emeritním profesorem v oblasti fyzikální chemie.

Učil i náměstkyni primátora

Jan Lasovský vynikal i v pedagogické činnosti. Řada jeho studentů učí na středních školách, mezi jeho studenty patřila i náměstkyně primátora Alena Rašková či vedoucí kanceláře primátora Jaroslava Tatarkovičová.

„Většina jeho přednášek byla zaměřená na fyzikální chemii, chemickou strukturu, teorii chemické vazby, heterogenní systémy a studium komplexních sloučenin v roztoku," vyjmenoval Josef Augustin.

Byl členem vědeckých rad na fakultách a na Univerzitě Palackého vedl diplomové práce mnoha studentů. Za dlouhodobé a vynikající působení v oblasti vysokoškolského vzdělání dostal před pěti lety Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně. 

JAN LASOVSKÝ

Narodil se v roce 1943 v Prostějově

Chodil na ZŠ na Palackého, vystudoval Jedenáctiletou střední školu na Rejskové ulici, poté absolvoval Přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci, kde získal titul doktor přírodních věd

V roce 1977 zpracoval dizertační práci a získal vědecký titul CSc.

V červnu 1990 byl jmenován na Masarykově univerzitě v Brně docentem

V letech 1990 – 2002 působil na Katedře anorganické a fyzikální chemie jako docent fyzikální chemie

V roce 2000 byl jmenován profesorem fyzikální chemie a působil na Katedře anorganické a fyzikální chemie jako profesor, v letech 2003 – 2009 byl vedoucím katedry fyzikální chemie

V letech 1997 až 2003 byl děkanem Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci

V roce 2008 byly zásluhy Jana Lasovského o rozvoj fyzikální chemie na Univerzitě Palackého oceněny Českou společností chemickou udělením Hanušovy medaile

V roce 2009 mu byla přiznána práva emeritního profesora v oblasti fyzikální chemie

Od roku 1991 do roku 2009 byl členem vědecké rady Přírodovědecké fakulty UP, od roku 2000 do roku 2009 působil jako člen vědecké rady FT ČVUT ve Zlíně

V letech 1994 – 1997 byl proděkanem pro vědeckobadatelskou činnost Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci

Účastnil se vědeckých konferencí v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, v Holandsku