Dokument podepsal Radomír Studený, vedoucí oddělení integrované prevence odboru životního prostředí a zemědělství Olomouckého kraje.

Jak má spojka vypadat?

„Předmětem záměru je rekonstrukce dvou stykových křižovatek na křižovatky okružní a výstavba komunikačního napojení těchto křižovatek v místní části Anenské předměstí – U Svaté Anny, ulice sídliště Svobody, Anenská a ulice Bohumíra Šmerala na severním konci stavby, dále ulice Krasická, Okružní a Drozdovice při jižním zakončení," přiblížil projekt Studený.

Dodal, že dojde k vybudování nové silnice II. třídy o délce 129 metrů, chodníků, cyklostezky, zděného oplocení a sadových úprav. Celková délka úprav činí zhruba 415 metrů.

Studený informoval, že projekt se nebude posuzovat v rámci EIA – tedy posouzení vlivu stavby na životní. Zároveň však v této souvislosti určil podmínky, za nichž se bude stavba realizovat.

„Investor zajistí vsak dešťových vod do přilehlé okolní zeleně. V místech stavby, kde nebude možnost využít dešťovou vodu k závlahám terénu, bude jednáno s vlastníkem Mlýnského náhonu – Statutárním městem Prostějov, o podmínkách a možnostech zaústění dešťových vod do Mlýnského náhonu," uvedl.

Z hlediska ochrany ovzduší bude musí stavbaři po dobu výstavby dbát na omezení šíření prašnosti.

„Provedou očištění komunikací, skrápění ploch zařízení stavenišť, komunikací a deponií v suchém období roku. Dojde k odstraňování mechanických nečistot a dalších nečistot (zeminy) ulpělých na podvozcích vozidel, plachtování nákladních vozidel při odvozu vybouraných částí vozovky nebo příjezdu se stavebním materiálem. V případě nepříznivého větrného počasí bude vyžadován úklid vozovek zametacími vozy a skrápění veškerých ploch v okolí stavby, na nichž bude evidentní vrstva drobných prachových částic a bude se jevit jako sekundární zdroj prašnosti. Odpady vzniklé při bouracích pracích budou odevzdány osobám oprávněným k převzetí odpadů do svých zařízení, o čemž bude orgán odpadového hospodářství požadovat zprávu s předložením veškerých dokladů," vyjádřil se Studený.

Kácení stromů začne na podzim

Kácení dřevin pak proběhne od 1. října – 31. března, tedy v období vegetačního klidu a zároveň mimo hnízdní období ptactva.

„Za kácené dřeviny nad osmdesát centimetrů v průměru bude provedena výsadba v poměru jedna ku třem. Za kácené dřeviny do osmdesáti centimetrů v průměru bude provedena náhradní výsadba v poměru jedna ku jedné. Veškeré dřeviny budou nově vysázeny v prostoru nově budovaného vnějšího okruhu Anglická-Brněnská," konstatoval Studený.

Letos se nejspíš se stavbou nezačne. Před nedávnem to potvrdil náměstek prostějovského magistrátu Zdeněk Fišer.

Projektanti zvažovali při práci na propojení ulic Krasické s Anenskou několik variant řešení. Ve hře bylo i bourání kuželny Tělovýchovné jednoty Prostějov a následná výstavba nové haly.

„Nakonec jsme vybrali trasu, kde kuželnu není třeba bourat," řekl Fišer.

Spojka tak bude z Krasické procházet kolem garáží, pak mezi parkovištěm u aquaparku a sběrným dvorem. Vyústí v Anenské ulici. Doprava ve směru Brněnská – Plumlovská ulice se díky spojce zrychlí.