Nižší než povolené teploty při zneškodňování odpadů, byly příčinou udělení pokuty ve výši tři sta padesát tisíc korun, pro společnost Megawaste-Ekoterm, která provozuje spalovnu nebezpečného odpadu v Prostějově.

Na prohřešek přišli inspektoři z Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Olomouci.

„Provozovatel spaloval odpady i v době, kdy nebylo zařízení spalovny plně funkční," komentoval Radek Pallós, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Olomouc.

Zástupci společnosti provozující prostějovskou spalovnu nechtěli po kontaktování Deníkem celou věc komentovat, ale přislíbili dodat oficiální vyjádření.

Požár dřevěné budovy na místním nádraží v Prostějově
Oheň a dým v Prostějově! U místního nádraží hořela sběrna papíru

Vysoce toxické sloučeniny

Spalovna nacházející se v průmyslové zóně v těsném sousedství čističky odpadních vod, funguje v Prostějově od roku 1993.

Inspektoři ČIŽP zjistili, že firma nedodržovala povinnosti pro zneškodňování nebezpečných odpadů stanovené v inetgrovaném povolení.

"Ke zneškodňování odpadů docházelo, i když teplota v reaktoru poklesla pod 850 stupňů Celsia. To je minimální hodnota daná legislativou pro zařízení, která tepelně zpracovávají odpad. V případě, že dojde k jejímu poklesu pod tuto hranici, není kvantitativně ani kvalitativně dokončen proces oxidace organických toxických látek. Vznikají tak vysoce toxické sloučeniny nebezpečné pro životní prostředí a zdraví lidí. Společnost se tak dopustila porušení integrovaného povolení,“ řekl ředitel Radek Pallós.

Dalším zjištěným proviněním bylo i vypouštění odpadních vod z areálu mimo jímky přímo do veřejné kanalizace.

Exstarosta Určic Vlastimil Konšel u soudu
Exstarosta Určic Vlastimil Konšel s odvoláním neuspěl

Bedlivě sledována

Provozovatel prostějovské spalovny už pokutu ve stejné výši dostal i před dvěma roky. Inspektoři tehdy odhalili několik pochybení a při opakované kontrole zjistili překročení limitu pro oxid uhelnatý.

"Při kontrole v roce 2014 jsme například zjistili, že provozovatel včas nevyměnil aktivní uhlí v takzvaném dioxinovém filtru, který slouží k záchytu některých emisí. Také stanoveným způsobem nesledoval úroveň vyhoření odpadu a automatizovaný měřicí systém pro některé znečišťující látky nebyl vůbec kalibrován," komentoval tehdejší prohřešek Radek Pallós a dodal: "Při následné opakované kontrole v únoru 2015 jsme přišli ještě na další porušení zákona: přímo v době kontroly došlo ve dvou případech k překročení půlhodinového emisního limitu pro oxid uhelnatý.“

Podle sdělení ředitele Radka Pallóse, jsou zařízení tohoto typu bedlivě sledována příslušnými kontrolními orgány.

Zdevastované nádraží v Nectavě
Rozbitá okna, zatlučené dveře. Místy vypadají nádraží na Hané jako z hororu

Žádná větší hrozba. Pokud dodržuje postupy

Zařízení, které pracuje jako spalovna nebezpečných odpadů svým provozem za standardních podmínek a dodržováním technologických postupů, zejména spalovacích teplot, nepředstavuje žádnou větší hrozbu nebo riziko pro složky životního prostředí.

Pokud je ale provozní režim narušen, pak se stává zcela reálným rizikem pro jednotlivé složky životního prostředí a zdraví lidí.