Architekt Petr Malý z Křelova takto shrnul v Územně analytických podkladech pro správní obvod obce s rozšířenou působností Konice problémy města a okolí.

„Zejména průtah Konicí je dlouhodobým neřešeným problémem," konstatoval Malý v dokumentech, které nabízí konická úřední deska.

Ve vytipovaných problémech nadregionálního významu dál uvedl opravy silnic druhé a třetí třídy a zmínil i četnost autobusové dopravy.

„Problémem je i podpora turistiky v krajinářsky zajímavém prostředí. Jde o oblast Kladecka, která má přímou návaznost na stejně hodnotná prostředí na Bouzovsku a ve východních Čechách v prostoru přírodního parku Hartinkov," popsal Malý.

Doporučil nárůst pěší i cykloturistiky při zachování kvalitního krajinného prostředí.

S ohledem na odlehlost Konicka architekt Petr Malý v materiálech hovoří o vytváření programů pro zvýšení ekonomického potenciálu a to především v Konici.

Cílem územně analytických podkladů je zjistit a vyhodnotit území, limity využití území, záměry na provedení změn v území a problémy, které mají být řešeny v územně plánovací dokumentaci a na jejich základě vypracovat rozbor udržitelného rozvoje území.