V jaké fázi je oprava nyní?

Koncem listopadu jsme vypsali výběrové řízení na zhotovitele stavby. Zájemců o zakázku je zatím dvaadvacet a řízení stále probíhá.

Kdy se začne s pracemi?

Pokud nenastanou nějaké potíže, tak počítáme se zahájením v dubnu letošního roku.

Jak dlouho to potrvá?

Veškeré práce mají být dokončeny do 30. června 2013. Včetně prací na koruně hráze, které nebudou mít vliv na napouštění nádrže.

Na kolik oprava přijde?

Cena je jedním z faktorů, které se hodnotí při výběrovém řízení, takže přesnou částku teď ještě neznáme. Předpokládáme náklady kolem sto padesáti milionů korun.

Co bude při opravě hráze prvním krokem?

Přesný postup bude do značné míry záviset na zhotoviteli. Po nutných formalitách, jako je předání staveniště, vytyčení jeho obvodu, inženýrských sítí, zajištění přístupu na stavbu a úpravy přístupových cest by mělo následovat bourání konstrukce dosavadního mostu a odtěžení hlinitého přísypu v celé délce hráze.

Jak se stavba dotkne okolních obcí, zejména Mostkovic?

Vzhledem k situování a charakteru stavby nepředpokládáme zatěžování okolí nadměrným hlukem ani jinými negativními vlivy. Veškeré další důsledky,například zvýšený provoz v souvislosti s dopravou materiálu, eliminují stavbaři na nezbytně nutnou míru. Po dobu výstavby bude také uzavřena komunikace na koruně hráze. Na druhé straně určitě dojde k větší poptávce po službách souvisejících zejména se stravováním zaměstnanců a jejich ubytováním. Firma zřejmě nabídne i místním obyvatelům příležitostné prá­ce.

Na hrázi už před časem bylo vidět dělníky. Co tam přesně dělali?

Šlo o inženýrsko-geologický průzkum v rámci přípravných prací. Vrtaři provedli průzkumné sondy na dně před návodní patou hráze, na koruně, ve vzdušním svahu přivráceném k Mostkovicím a v prostoru dosavadního bezpečnostního přelivu. Cílem bylo zjistit jakou mají statiku základy stavby.

A výsledek?

Podle dostupných informací není návodní svah vzhledem ke konstrukci hráze dostatečně stabilní. Řešení stability návodního líce je tedy navrženo v celé délce hráze a ve směru svislém od návodní paty po korunu hráze.

Do hráze vloží stavbaři těsnící fólie, a přidají hutněný násyp při návodním líci hráze. Ten bude ve spodní části proveden z jílu kvůli utěsnění. Horní část bude z lomového kamene. Povrch celého násypu má tvořit kamenná dlažba uložená do cementové malty od paty až nad hladinu po korunu hráze.

Co bude nejtěžší?

Celá rekonstrukce bude technicky náročná, zejména sanace podloží před návodní zdí štěrkopískovými pilíři a stavba mostu včetně bourání konstrukce toho dosavadního. Své jistě sehraje i počasí.