U poloviny pacientů hrozí rakovina.

„V letech 2015 až 2019 jsme na našem pracovišti provedli ročně průměrně 220 screeningových koloskopií, což je asi šestina celkového počtu koloskopií. Průměrně nacházíme až u poloviny těchto endoskopií patologii charakteru adenomového polypu nebo nepolypoidní léze, tedy přednádorová stadia, nebo již časné stadium rakoviny," říká primář gastroenterologického oddělení prostějovské nemocnice Jaroslav Maceček a pokračuje: "Důležité je, že téměř všechny tyto léze jsme schopni odstranit endoskopickými technikami bez nutnosti operace a ve většině případů ambulantně. Z těchto screeningových koloskopií ročně diagnostikujeme zhruba jen 4 procenta karcinomů, které vyžadují operaci.“

Vyšetření i bez testu

Snížením věkové hranice primární screeningové koloskopie na padesát let v loňském roce je patrný pozvolný nárůst těchto vyšetření: „To znamená, že nyní osoba ve věku 50 let může přímo přijít na koloskopii bez nutnosti provedení testu na okultní krvácení do stolice. A já jsem zastáncem přímého vyšetření, bez provedení testu na okultní krvácení při dosažení tohoto věku,“ sdělil primář.

Muži jsou více v ohrožení

Screening kolorektálního karcinomu byl do praxe zaveden již v roce 2000 a postupně byl precizován. Podle odborníků je velký úspěch, že se podařilo zvrátit nepříznivý vývojový trend v incidenci a mortalitě. „Jako jeden z mála screeningů vedl k poklesu incidence za posledních deset let asi o 17 procent a mortality kolorektálního karcinomu o více než jednu třetinu. A to vše díky screeningovému programu a zejména dostupnosti endoskopie. Tento trend je vidět i v poklesu počtu operací u zmíněného onemocnění,“ upozorňuje primář Maceček a dodává: „Muži jsou postiženi častěji než ženy. Obecně lze říct, že je u nich nádor diagnostikován v průměru asi o deset let dříve než u žen. Největším rizikovým faktorem obou pohlaví je věk, dále genetická zátěž, diabetes mellitus, obezita, strava s vysokým obsahem živočišných tuků, kouření, nedostatek pohybu, nedostatek vitamínu D a strava s nízkým obsahem vápníku.“

Čekací doba je na různých pracovištích gastroenterologie odlišná.

„U nás je velmi krátká, tedy do 14 dnů v případě koloskopie. U gastroskopie objednáváme pacienty v řádu dnů. A akutní výkon provádíme samozřejmě prakticky ihned podle indikace. Je to dáno zejména dobrou organizací práce celého oddělení,“ upřesňuje dále primář Maceček.

Zatímco v březnu a dubnu v období první vlny epidemie onemocnění Covid 19 i gastroenterologické oddělení provoz výrazně omezilo, ve druhé polovině roku včetně druhé podzimní vlny pandemie běžel chod oddělení téměř v běžném režimu.

„Vzhledem k tomu, že působíme nadregionálně, tak naopak počty provedených koloskopií stouply a mírně poklesly jen počty gastroskopií a specializovaných výkonů v oblasti žlučových cest. Nejsem zastáncem omezování péče na úkor jedné diagnózy. Může se nám to do budoucna vymstít v podobě zvýšení incidence a mortality civilizačních chorob včetně kolorektálního karcinomu,“ komentuje primář Maceček.

Objednávky telefonicky

V ambulanci zmíněného oddělení je možné se objednat na tel. 582 315 463 nebo v call centru tel. 582 315 315. V České republice doktora Jaroslava Macečka zatím neexistuje takzvaný gating, tedy nutnost odeslání k odbornému vyšetření výhradně praktickým lékařem a pacient, je-li indikace správná, může tedy přijít i bez doporučení. „Je samozřejmě výhodou, když pacienta praktický lékař poučí o režimu před koloskopií, přípravě a úpravě chronické medikace před výkonem. Tyto informace poskytujeme na našem pracovišti také, ale vzhledem k jeho vytíženosti vždy uvítáme, když nám v tomto praktičtí lékaři pomohou,“ uzavírá primář.