Ochránci přírody z Prostějovska sídlili v budově Ekocentra IRIS přibližně dvacet let.

"Aktuálně se stěhujeme, musíme to stihnout do konce listopadu," informovala předsedkyně Regionálního sdružení IRIS Eva Zatloukalová, s tím, že se organizace na čas přesouvá do nedaleké bývalé základní školy.

Tvořivé dílny nejspíše nebudou.

"Naše programy pro veřejnost dokážeme dělat i v náhradních prostorech. Horší už to bude s tvořivými dílnami, protože se nedostaneme půl roku do kovárny," zamýšlí se Eva Zatloukalová a dodává: "Doufáme, že se na jaře, kdy je potřeba udržovat zeleň, dostaneme alespoň k technice, kterou máme uskladněnou v kůlně na zahradě."

Nová budova za 10 milionů

Stavět bude prostějovská firma, jejíž nabídka byla vybrána ze sedmi dalších. O tom, že budovu postaví Pozemstav rozhodli městští radní, podle nichž se jedná o ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Předpokládaná hodnota zakázky je ve výši 9,5 milionu korun (bez DPH).

„Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího objektu a následně zhotovení novostavby budovy Ekocentra IRIS na původním místě. Součásti novostavby je i zřízeni nového vjezdu z veřejné komunikace. Objekt je řešen jako dvoupodlažní, nepodsklepený. Nedojde k půdorysným změnám a dojde k navýšení stavby o jedno typické podlaží,“ vysvětluje v krátkosti primátor František Jura, který doplňuje: „Nabídky byly hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti. Hodnoticí kritéria byly cena díla v korunách (bez DPH), zde byla dána devadesáti procentní váha důležitosti a důraz byl dán také na délku doby záruky za kvalitu stavebních prací. Realizace této investiční akce bude financována z prostředků města."

Stavba má být dále spolufinancována z rozpočtu Olomouckého kraje, formou individuální dotace ve výši pět milionů korun.

Důraz na ekologii

"Chtěli bychom, aby objekt pro IRIS, který se zabývá ekoporadenstvím i ekologickou výukou, obsahoval moderní ekologické prvky. Konkrétně bude část střechy ve dvorním traktu zelená. Bude na ní provedena extenzivní vegetační výsadba. Na střeše budou instalovány fotovoltaické panely," informuje náměstkyně primátora Milada Sokolová a dodává: "Na sloupcích ve dvorní části budou vysazeny popínavé rostliny. Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže s bezpečnostním přepadem do vsakovací rýhy. Retenční nádrž bude vybavena čerpadlem pro možnost využití dešťových vod pro zálivku."

Realizace projektu by se měla uskutečnit od 30. listopadu 2020 a požadovaný termín ukončení realizace je nejpozději do 15. června 2021.