"Z ústní zprávy jednatele společnosti doplněné o další, členy rady vyžádané informace, bylo zjištěno, že pila Seč je hluboce pod hranicí možné provozní kapacity. Vytěžené dřevo je prodáváno v surovém stavu, bez přidané hodnoty," informoval 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil s tím, že zmíněné bylo vyhodnoceno jako neefektivní hospodaření.

Pila pod limitem rozhodně není

"Na pile v Seči je limitujícím článkem možný objem pořezu na pásové pile, který se pohybuje někde mezi třemi až pěti metry krychlovými za směnu (m3). Při počtu 250 pracovních dní je celkový možný pořez na pile přibližně tisíc m3 za rok. Tento objem byl vždy využit na maximum samozřejmě s ohledem na skutečné objednávky řeziva," vysvětluje Michal Dadák a lesník s více než čtyřicetiletou praxí dodává: "Hospodářský výsledek na pile v Seči byl v roce 2020 někde okolo tří milionů korun a za rok 2021 k 30. září 1,3 milionu korun."

Rozdíl činí odlišné účtování

"Na středisku došlo v roce 2021 k velké a nákladné opravě lesovozu TATRA, dále pak bylo zastaveno neefektivní převážení palivového dříví na sklad. Jestliže si odběratel objednal celou odvozní soupravu paliva, byla naložena na odvozním místě v lese," rozkrývá bývalý jednatel a pokračuje: "Vyúčtování tak proběhlo přes daný lesnický úsek, ne pilu. Dále pak v roce 2020 byl ze skladu expedován exportní sortiment v kontejnerech do Číny, který tvoří podstatnou část rozdílu v hospodářských výsledcích střediska mezi jednotlivými roky, jelikož se tento sortiment v lese téměř nevyskytoval."

Těžba dřeva a kůrovec

"Z plánovaného objemu těžby na deset let ve výši 158 tisíc m3, bylo již vytěženo přibližně 112 tisíc m3. Rada zmíněné vyhodnotila jako neefektivní hospodaření v čase ve vztahu k plánu," uvádí další důvod odvolání náměstek Pospíšil.

Kácely se pouze stromy napadené kůrovcem.

"Před mým nástupem do funkce jednatele bylo již vytěženo předchozími jednateli okolo 50 tisíc m3 dříví, tedy za mého působení ve funkci jednatele to bylo přibližně 62 tisíc m3. Šlo vždy a pouze o těžbu nahodilou, tedy kůrovcem napadené dříví, souše, zlomy, vývraty. Při mém nástupu se nacházely na lesním majetku desítky tisíc kubíků nezpracovaného především kůrovcem napadeného či opuštěného dříví a souší různého stáří, většinou mezi jedním a pěti lety," hájí se Dadák, který nastoupil do funkce jednatele na konci roku 2019.

"Situace byla tehdy naprosto žalostná, musel jsem tak přistoupit k rychlé asanaci napadeného dříví, jelikož v zuřící kůrovcové kalamitě jde především o rychlost asanace takto napadeného dříví, aby mohlo dojít k jejímu zastavení," komentuje vyhozený lesák.

Ekonomicky rentabilní činnost

"Pokud je napadené smrkové dříví ponecháno ladem na stojato, dochází u něj k rychlému znehodnocování jako jsou výsušné trhliny, nástup houbových patogenů a další, takže každé prodlení by bylo navíc i zásadní ekonomickou ztrátou pro firmu, tedy potažmo pro zřizovatele, Město Prostějov," hájí se dále lesní inženýr a přidává další důležitou informaci: "V neposlední řadě mě k rozhodnutí o provedení rychlé těžby vedla i ta skutečnost, že Ministerstvem zemědělství bude za roky 2019 a 2020 vyplacena finanční kompenzace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity, která byla společnosti skutečně vyplacena."

Prodej sazenic?

Odběratelům se prodávalo málo sazenic. "Výsledek pěstební činnosti sazenic byl použit převážně pro výsadbu, potenciálním odběratelům bylo prodáno minimum sazenic, tím vznikla disproporce mezi náklady, které bude generovat vlastní výsadba v podobě ošetřování sazenic a zdrojem možných příjmů z prodeje sazenic," přidává další důvod odvolání Jiří Pospíšil.

Zalesnění zanedbaných holin bylo prioritní. "K prodeji sazenic z Lesní školky v Seči jsem vždy dbal každé jaro či podzim, aby okolo padesáti procent výsadby schopných sazenic šlo na prodej a druhá, menší polovina do vlastního lesa. Ekonomicky totiž prodej sazenic zákazníků mimo organizaci vychází v konkurenčním prostředí přibližně 7,60 korun za sazenici. Pokud ale vysadím do vlastního lesa meliorační a zpevňující sazenice, je dotace z Ministerstva zemědělství devět nebo dvanáct korun za sazenici," nabízí jednoduchou matematiku Michal Dadák a zdůvodňuje: "Všechny holiny, které byly ponechány ladem, byly za mého působení zalesněny, stejně jako téměř všechny další běžné holiny. Pokud by se tak nestalo, čelili bychom zásadní pokutě a dalším případným sankcím. Navíc další náklad na ošetřování všech zalesněných holin se může blížit nule, protože je v dotačních titulech vypsána s ohledem na kalamitu „Následná péče o výsadbu“, kde je dotována ochrana proti buření a zvěři po dobu pěti let od výsadby provedené od roku 2019."