Původně plánovaná ztráta byla 186,38 milionů korun. „Toto dokládá, že se město Prostějov řádně stará o obnovu a údržbu svého majetku,“ uvedl primátor města František Jura.

Hospodářského výsledku se podařilo dosáhnout zejména díky úspoře na výdajové stránce rozpočtu města, kde celkové výdaje byly čerpány na 92,87 procent a oproti upravenému rozpočtu vykazují úsporu ve výši 91,5 milionů korun.

Naopak celkové příjmy města dosáhly výše 1146,86 milionů korun a oproti upravenému rozpočtu byly přeplněny o 49,24 milionů korun.

Celkový výsledek hospodaření města byl podstatnou měrou ovlivněn výší kapitálových výdajů, které v roce 2019 činily 304,48 milionů korun.

„Jako významný faktor, který se podílí na pozitivním výsledku hospodaření, je i nulový ukazatel dluhové služby, který je dán tím, že město Prostějov ke svým dobrým finančním výsledkům nepotřebuje žádné bankovní úvěry a je schopno tak vysoké investiční výdaje financovat ze svého rozpočtu a vlastních finančních rezerv,“ komentuje primátor Jura.

Výsledek hospodaření statutárního města Prostějova za rok 2019Zdroj: www.prostejov.eu/

Výsledek hospodaření statutárního města Prostějova za rok 2019. Zdroj: Město Prostějov

Hospodaření města za rok 2019 ověřila auditorská společnost AUDIT TEAM, s.r.o., Olomouc s výrokem, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv statutárního města Prostějova k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Závěrečný účet bude na svém zasedání v úterý 16. června schvalovat Zastupitelstvo města Prostějova.