Co se vám vybaví, když se řekne Čelechovice na Hané?
Vybaví se mi domov - místo, které mám ráda. Vesnice blízko přírody, která se skládá ze tří místních částí. Myslím si, že se jedná o místo, na které můžeme být pyšní. Jsem hrdá, že mám možnost podílet se na rozvíjení a zvelebování obce a nějakým způsobem ji utvářet.

Čím myslíte, že jsou Čelechovice zajímavé?
Nejsme typickou turisticky atraktivní obcí, přesto máme co nabídnout. Naše obec je častým výchozím bodem pro návštěvy Velkého Kosíře, zajímavé pro turisty jsou dva lomy – Státní a Růžičkův. Oba leží na katastru obce. Jsou významné nálezy zkamenělin, proto máme ve znaku obce i trilobita. Zajímavá může být i procházka okolo rybníků, nově vzniklého mokřadu Zálavčí nebo kolem poldru ve Studenci. Hezký je i parčík u základní školy a u domova pro seniory. Na obecním úřadě máme prvorepublikovou četnickou stanici.

Čeho si v obci nejvíce ceníte?
Vážím si šikovných lidí, které v obci máme. Je jich celá řada a mnohdy se o nich moc neví. Jedná se o velmi skromné lidi. Někteří jsou například držiteli ocenění Hanácké stavovské glét a mohou tak používat registrovanou značku Hanácké vérobek. Máme zde i dámu, která je držitelkou certifikátu Haná regionální produkt. Několik z nich dělá věci, se kterými se běžně nesetkáváme…snažíme se je na stránkách obecního zpravodaje představit. Nejsou to jen řemeslníci, jsou to i ti, kteří jsou ochotni něco pro druhé a pro obec udělat. Všem těm patří velké poděkování. Také si velmi cením toho, že se snad daří měnit tvář obce k lepšímu a to díky dobrému finančnímu zdraví obce, které nám umožňuje investovat do rozvoje.

Co plánujete s prostory po bývalém cukrovaru?
Ono už se tam něco děje, ale je třeba najít shodu s vlastníkem. Z části brownfieldu se podařilo udělat obecní park u cukrovaru. Plocha na Řepníkách je doplněna o nové dětské hřiště. Přála bych si ten prostor zrevitalizovat trochu jinak, než je obvyklé. Pevně věřím, že s majitelem zbylé části cukrovaru nakonec najdeme společnou řeč. Firmu, která realizovala park, vedou mladí, šikovní projektanti, kteří mají fantazii, zajímavé nápady a navíc umí vzít do rukou i nářadí. Jsou takovými vizionáři, kteří vidí to, co jiný člověk ne. Vše je zatím ,,v plenkách”.

Prakticky ve středu obce jsou i dva rybníky, že?
Ano, i když ony už jsou teď tři. Dva původní rybníky jsou v majetku Moravského rybářského svazu. Třetí vznikl díky iniciativě soukromého zemědělce, který tam vybudoval mokřad Zálavčí. Za mě je to něco, do přírody patří a je to tam hezky udělané. Obec v současné době realizuje výsadbu biocenter a biokoridorů na obou našich katastrech, jedna část bude navazovat i na mokřad.

Opravené chodníky, památky i osvětlení

Co se týká občanské vybavenosti, jste na tom jak?
Myslím si, že jsme tom dobře. Jednak svou polohou, že jsme blízko Prostějova i Olomouce. Na D46 máme kousek. Také dopravní obslužnost autobusy i vlakem je dostačující. V obci máme také vše, co lidé potřebují. Je zde mateřská i základní škola, zdravotní středisko, ve kterém je praktický lékař i stomatolog, domov pro seniory Trilobit a zrekonstruovanou sokolovnu. Funguje nám knihovna, je zde pobočka pošty, je zde hospoda i obchod s potravinami. Máme a stále budujeme další zázemí pro aktivní odpočinek.

Jak funguje spolkový život v obci?
Největším tahounem kulturního, společenského a sportovního života v obci je Tělocvičná jednota Sokol. Fungují nám dva spolky dobrovolných hasičů – v Čelechovicích a Studenci. Čelechovičtí hasiči se připravují na velké výročí. Funguje i Myslivecký spolek Haná, dále je zde aktivní Sbor pro občanské záležitosti a Klub ženy ženám. Některé akce si organizují spolky samy, při některých se spolupracuje s obcí. Snažíme se o podporu všech spolků.

Co jste vše stihli v období, kdy jste starostkou, vybudovat?
Prvořadým úkolem bylo pro tehdy nově zvolené zastupitelstvo vybudování kanalizace. Podařilo se a splašková kanalizace je v celé obci. Následně se podařilo odkanalizovat i obě místní části – Kapli a Studenec. Souběžně s tímto velikánským projektem se rozběhla i rekonstrukce sokolovny. Do Kaple se vybudoval nový vodovodní přivaděč. Ve spolupráci s Olomouckým krajem se kompletně opravil i průtah obcí, vybudovaly se chodníky a parkovací stání. Opravou prošlo i budova základní školy. Má nová okna, je zateplená a má i novou kotelnu a moderní polytechnickou učebnu. Opraveny jsou i všechny sakrální památky – kapličky. Postupně opravujeme místní komunikace, budujeme chodníky. Máme zrekonstruované veřejné osvětlení. Zaměřili jsme se i na odpadové hospodářství, kdy byly občanům dodány nádoby na třídění papíru, plastů i bioodpadu.

Aktuálně jste i chráněni před velkou vodou, že?
V loňském roce realizoval Státní pozemkový úřad I. etapu projektu Protipovodňová opatření. Letos na něj navazuje II. etapa. Kompletně se udělal nový rozhlas, na hasičské zbrojnici je instalován srážkoměr, data z něj jsou na obecním webu.

Nový průtah Studencem

Co vás naopak v nejbližší budoucnosti čeká?
V první řadě věřím, že nás čeká klidný normální život bez omezení a především ve zdraví. Z investičních akcí dokončujeme výstavbu místních komunikací. Dokončíme výsadbu biocenter a biokoridorů. Do dalších let plánujeme velký projekt – průtah Studencem. Musíme najít společnou řeč s Olomouckým krajem, aby se průtah a stavba chodníků a parkovacích stání dělaly souběžně. Věřím, že se nám to do pěti let podaří zrealizovat. Rádi bychom také rozšířili a napojili se na síť cyklostezek. Aktuálně je v jednání rekonstrukce spojovací stezky se Smržicemi a je to na dobré cestě.

Otázka na závěr, máte nějaký sen, přání, které byste chtěla uskutečnit?
Já dlouhodobě přemýšlím (a zastupitelé o tom ví), že bychom se měli postarat o to, abychom jednou měli kde ,,složit hlavu”. Mým snem je vybudovat na katastru obce hřbitov nebo alespoň kolumbárium. Pravdou je, že jsme zatím nenašli vhodné místo, jedná se o legislativně hodně náročný projekt. Hřbitov je ale místo, které by dle mého názoru v dědině být mělo."