„Záměr nyní představuje výstavbu šesti větrných elektráren," konstatoval v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí zpracovatel Petr Götthans.

Popsal, že každá elektrárna o cekové výšce 150 metrů bude vybavena turbínou o výkonu 3,2 megawatt.

„Objekty jsou navrženy mimo zastavěné území, na orné půdě a trvalém travním porostu ve zvlněném terénu jihovýchodně od obce Skřípov v rozestupu přibližně tři sta padesát až sedm set padesát metrů," přiblížil Götthans.

Máte námitky a připomínky?

K dokumentaci mohou úřady, sdružení i jednotliví lidé předložit své námitky a připomínky.

„Každý se může vyjádřit k dokumentaci příslušnému úřadu nejpozději do třiceti dnů od zveřejnění informace o dokumentaci," potvrdil Vojtěch Cvek z odboru životního prostředí a zemědělství Olomouckého kraje.

Dodal, že materiály jsou k nahlédnutí nejen na zmíněném krajské odboru v oddělení integrované prevence, ale i na odboru životního prostředí v Konici a na obecních úřadech ve Skřípově, Šubířově a Brodku u Konice.

Místo dvanácti větrníků jen šest

„Původně oznamovaný záměr počítal s celkem dvanácti větrnými elektrárnami. V průběhu přípravy dokumentace EIA byl záměr přehodnocen především na základě doporučení zoologického průzkumu," popsal Petr Götthans.

Z průzkumu vyplynulo doporučení redukovat počet elektráren na devět věží tak, aby byla v maximální možné míře zajištěna kompaktnost větrného parku a tím snížen potenciální vliv na ptactvo.

Následně byla zpracována dokumentace EIA – posouzení vlivů na životní prostředí, tentokrát již pro záměr výstavby devíti větrníků.

„Byly vyloučeny tři elektrárny, které se nacházely v severní části území, nejblíže k Přírodní památky Skřípovský mokřad," sdělil Götthans.

Podotkl, že v rámci posudku byla vyslovena doměnka, že větrný park je ve své jižní části v blízkosti realizovaných prvků komplexních pozemkových úprav. Na základě toho byl proces EIA ukončen nesouhlasným stanoviskem.

„Investor tedy nyní přichází s novým záměrem, kde na základě přechozích kroků ustoupil od výstavby dalších tří elektráren," sdělil Petr Götthans.