Nadějí pro věřící, kteří se modlí za uzdravení blízkých, se stala nedělní Mše svatá v kostele sv. Františka z Assisi v Beňově.

Uctít sté výročí vysvěcení beňovského rodáka Antonína Cyrila Stojana olomouckým arcibiskupem přijel moravský metropolita Jan Graubner. Bohoslužba za uzdravení na Stojanovu přímluvu měla povzbudit obyvatele naší země v těžké době.

Mše svatá se konala v beňovském kostelíku za přísných epidemických opatření. Protože do kostela měla přístup jen hrstka věřících, přenášela celý průběh bohoslužby Televize Noe.

Byl slavný žitím evangelia

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner vyzdvihl Stojanovu službu církvi, ale i jeho pomoc obyčejným lidem.

„Stojan není slavný proto, že byl biskupem, stal se biskupem proto, že už byl slavný - pro svůj způsob žití evangelia. Jako kněz se věnoval politice, což bylo tenkrát běžné. Do politiky šel ale proto, aby sloužil druhým. Nehledal výhody ani majetky, dokonce víme, že po něm zůstaly dluhy. Viděl potřebné, kterým uměl naslouchat a nedal si pokoje, dokud jim nepomohl. Byl skromný, obětavý a pracovitý, ale vždy pro druhé - to bylo motorem jeho skutků,“ řekl během bohoslužby Jan Graubner.

Připomněl také některé momenty jeho života, které se tradují.

„Víme, že když pořádal pouti, staral se o ubytování druhých, ale sám spal v sedě na schodech, zabalený jen do maminčina vlňáku, který často nosil s sebou a používal ho jako spacák. Myslím, že Česká pošta by ho mohla mít klidně za svého patrona, protože jí dal spoustu práce. V archivech najdeme téměř 90 tisíc jeho dopisů - a to neměl počítač ani sekretářku. Jeho dopisy jsou většinou velmi stručné, věcné a za každým stojí kus práce,“ připomněl.

Velké dílo: 139 nových kostelů

Po nejslavnějším beňovském rodákovi A. C. Stojanovi zůstalo podle arcibiskupa Jana Graubnera velké dílo.

„Stačí si připomenout jen pár čísel. Přičinil se o založení 112 duchovních správ, stavbu 139 nových kostelů a 64 nových far. Významně pomohl s opravou 159 kostelů a 29 far. Když chtěli ve farnostech postavit kostel a nedařilo se jim to, tak zašli za Stojanem. Vytáhl kalendář, kde našel datum a řekl: Tehdy přijdu vysvětit základní kámen. Když se ho zeptali, kde ho mají vzít, tak odpověděl: Já ho přivezu,“ zmínil.

Antonín Cyril Stojan se zasloužil o obnovu velehradské cyrilometodějské tradice, ale i o zvelebení Svatého Hostýna a vytvořil Matici hostýnskou. Snažil se o rozšíření ekumenického hnutí a usiloval o jednotu křesťanů.

Běží proces blahořečení

Nedělní bohoslužba v kostele v Beňově byla zároveň modlitbou věřících za uzdravení.

„Mnozí věříme, že je dnes otec arcibiskup Stojan v nebeské slávě. Běží proces jeho blahořečení, Svatý otec uznal jeho hrdinské ctnosti a patří mu titul Služebník Boží. Mnozí lidé ho vzývají a prosí o zázraky na jeho přímluvu. Řada z nich byla vyslyšena,“ řekl Jan Graubner, který má osobní zkušenost s těžkou nemocí covid-19.

„Řada lidí se modlila za mé uzdravení a vím, že mnoho lidí se modlilo právě na Stojanovu přímluvu. Za všechny nemocné se můžeme modlit stejným způsobem,“ poznamenal.

Obec Beňov na svého slavného rodáka nezapomíná.

„Jsme rádi, že si můžeme připomenout sté výročí vysvěcení A. C. Stojana arcibiskupem. V květnu si připomeneme také 170. výročí jeho narození, a pokud to umožní situace, chtěli bychom uspořádat koncert v kostele,“ shrnul starosta obce Ivo Pitner.

Lidumil, který věděl, co druzí potřebují

Arcibiskup Stojan byl podle něj mimořádnou osobností.

„Překročil hranice své působnosti na celou Evropu - jeho krédem bylo sbližování národů a hlavně církví. I dnes se o něm mluví jako o Světlu z Beňova, protože kolem sebe šířil pozitivní energii a naději,“ doplnil.

Podle děkana přerovské farnosti Josefa Rosenberga nastoupil A. C. Stojan na arcibiskupský stolec v nelehké době.

„Doba po první světové válce s sebou přinesla spoustu sociálních otázek, byla s ní spojena chudoba i sociální rozdíly. Arcibiskup Stojan začal budovat dnešní charity na pomoc trpícím a chudým. Byl to lidumil, který věděl, jak lidé žijí, a zároveň věděl, co potřebují. Jeho přínos byl obrovský - jak na poli sociálním, kdy za jeho éry vznikla spousta farností a kostelů, tak i duchovním,“ uzavřel.