Výzkum, který začal koncem dubna, odhalil čtrnáct archeologických objektů či nálezů.

„Germáni byli na Prostějovsku v době římské běžnou záležitostí. Z oblasti Mostkovicka registrujeme téměř nepřeberné množství mnohdy velmi významných archeologických nálezů. Samotné místo bylo už dřív spojováno s objevem keramiky Germánů doby římského císařství," řekl Pavel Fojtík z prostějovské pobočky Ústavu archeologické památkové péče v Brně.

První stopy po germánské keramice odkryly drobné terénní úpravy, které zde začátkem dvacátého století provedl prostějovský učitel a archeolog Antonín Gottwald. Plocha, na níž bude stát páteřní komunikace, nyní odhalila další nálezy.Pozůstatky polozahloubených chat a fragmenty nádob objevili archeologové u Mostkovic

„Vedle běžných sídlištních jam se ve třech případech jednalo o pozůstatky polozahloubených chat, které jsou pro sledované období příznačné. Jednu z nich jsme prozkoumali úplně. Do podloží zapuštěná obdélníková plocha o výměře 25 metrů čtverečních nesla charakteristickou šestici jam, které byly původně určené pro nosné dřevěné sloupy stavby," uvedl archeolog.

Našli i zvířecí kosti

Právě z výplně tohoto objektu archeologové získali početnou kolekci zlomků keramiky a zvířecích kostí.

„Překvapivým objevem jsou fragmenty nádob, které odpovídají keramické produkci germánských kmenů až ve vzdáleném dolnolabském prostoru, přesněji na území dnešního severozápadního Braniborska a Meklenburska. Časově je lze zařadit k polovině třetího století po Kristu. Na keramice je vidět, že v tomto období došlo k přesunu germánských kmenů z Německa na střední Moravu," vysvětlil Pavel Fojtík.

Podle archeologů se jedná o nečetný doklad nově příchozích obyvatel, kteří v tomto období zasáhli do regionu Haná, a výrazně tak ovlivnili patrně nejen hmotnou kulturu, ale i kulturní hodnoty, normy a životní styl zdejších obyvatel.

„Právě s těmito novými osadníky souvisejí i nejstarší žárové hroby uložené na rozsáhlém pohřebišti nedaleko Kostelce na Hané, které byly objevené začátkem 20. století. Pohřebiště odkrylo čtyři sta hrobů z období mladší doby římské," uvedl Pavel Fojtík.

Ačkoli archeologové výzkum v Mostkovicích už ukončili, je možné, že se zde ještě vrátí.

„Výzkum je dočasně ukončený, ale má se zde budovat kanalizace, která povede přes neprobádaná místa. Je tedy možné, že zde objevíme další nálezy," uvedl archeolog.