Program schůze Rady města Prostějova. 1. srpna 2023:
1. Zahájení, schválení programu
2. Přehled úkolů ze schůzí rady města a zpráva o plnění úkolů k 1. 8. 2023
3. Záležitosti finančního odboru:
3.1 ROZOP kapitoly 70 – Komise městských částí
3.2 Příprava na sestavení návrhu rozpočtu na rok 2024

4. Záležitosti Odboru kancelář primátora:4.1 ROZOP kapitoly 10 – Propagační služby4.2 Činnost komisí Rady města Prostějova za I. pololetí 20234.3 Informace o činnosti dozorčích rad městských obchodních společností5. Záležitosti Odboru dotací a veřejných zakázek:5.1 Návrh na zahájení ZŘ Rekonstrukce fotbalového hřiště Za místním nádražím - 1. etapa5.2 Smlouva o poskytnutí dotace - Podpora průvodcovských služeb TIC5.3 Návrh na provedení jednacího řízení bez uveřejnění pro veřejnou zakázku „Propagační služby pro statutární město Prostějov v rámci fotbalových utkání A-týmu mužů a dalších aktivit klubu 1. SK Prostějov v sezóně v sezóně 2023/2024“6. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:6. 1 Dotační programy v oblasti sportu 20246. 2 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ a žáků ve třídách ZŠ6. 3 ROZOP kapitoly 20 – Pořízení interaktivních minikateder zřizovaným mateřským školám v Prostějově6. 4 Výsledky veřejnosprávní předběžné kontroly - TJ Prostějov6. 5 Žádost ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov o souhlas s přijetím věcného daru6. 6 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60 o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru6. 7 Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 246. 8 Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině RG a ZŠ Otto Wichterleho, Prostějov6. 9 Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 606.10 Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov6.11 Žádost o úpravu cen stravného v ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 246.12 Žádost Městského divadla v Prostějově o úpravu závazného ukazatele 551 odpisy dlouhodobého majetku a navýšení závazného ukazatele 52x6.13 Dotace 2023 - oblast kultury jednorázová akce - Mgr. Miroslav Srostlík7. Záležitosti Odboru rozvoje a investice:7.1 ROZOP kapitoly 60 - Rozšíření komunikace v ul. Mlýnská - dopravní model7.2 Dotace na jednorázovou akci - SKC Prostějov z.s.7.3 Dopravní terminál Újezd a parkoviště - Schválení smlouvy o přeložce - T-Mobile7.4 Dopravní terminál Újezd a parkoviště - Schválení smlouvy o přeložce - Telco Pro7.5 Dotace na jednorázovou akci - Tělocvičná jednota Sokol II Prostějov8. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:8.1 Vyhlášení záměru změny smlouvy o výpůjčce SKC Prostějov8.2 Výše nájemného pro příjmově vymezené osoby v domech Jezdecká 6a a 6b Prostějov8.3 Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 760 na Sídlišti svobody v Prostějově - budova A8.4 Návrh na schválení výpůjčky pozemku p.č.st 115 kaplička Andělů Strážných, Domamyslice8.5 Návrh na schválení pronájmu PSP č. 158 na nám. T. G. Masaryka 6 v Prostějově8.6 Návrh na schválení pronájmu PSP č. 101 na ul. Brněnská 32 v Prostějově8.7 Návrh na schválení pronájmu PSP č. 263 na ul. Vrahovická 83 v Prostějově8.8 Návrh na schválení pronájmu GS v domě na ul. Hacarova 2 v Prostějově9. Záležitosti Odboru vnitřní správy:9.1 Schválení Memoranda o spolupráci s PGP Terminal, a.s. a MT a.s.9.2 Nominace do komise energetiky Svazu měst a obcí České republiky9.3 Pronájem mobilního kluziště 2023 - 20249.4 Směrnice, kterou se zřizuje vnitřní oznamovací systém9.5 Ukončení členství v Honebním společenstvu Bedihošť a Honebním společenstvu MORAVAN9.6 Zapůjčení uměleckých děl - dřevěné plastiky10. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:10.1 Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 5893/2 a p.č. 5896/2 oba v k.ú. Prostějov od Olomouckého kraje10.2 ROZOP kapitoly 50 - Správa a nakládání s majetkem města10.3 Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 6031/6 v k.ú. Prostějov10.4 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 424 v k.ú. Žešov10.5 Žádost o prodej pozemku p.č. 2012 v k.ú. Dětkovice u Prostějova11. Záležitosti Odboru sociálních věcí:11.1 ROZOP kapitoly 21 - Zajištění akce prevence kriminality12. Záležitosti Odboru územního plánování a památkové péče:12.1 ROZOP kapitoly 62 - Převod finančních prostředků13. Záležitosti Odboru občanských záležitostí:13.1 ROZOP kapitoly 16 - Pořízení skleniček pro novomanžele a k výročí sňatku14. Záležitosti Odboru informačních technologií:14.1 ROZOP kapitoly 15 - Pasporty komunikací a dopravního značení - přeúčtování15. Různé15.1 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Krasice – žádost o dotaci na akci 120 let SDH Krasice16. Závěr