KDY: 10. září 2019 od 10 hodin
KDE: jednací síň prostějovské radnice
ZA KOLIK: zdarma

Program

1. Zahájení, schválení programu  

2. Nabytí akcií společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.  

3. Škoda vzniklá v důsledku ukončení pracovního poměru I. Čecha  


4. Škoda vzniklá na základě uhrazení pokuty ÚOHS  

4.1 Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova  


5. Záležitosti Finančního odboru:  

5.1 Plnění rozpočtu statutárního města Prostějova a průběžné hospodaření jím zřízených a založených právnických osob k 30. 6. 2019

5.2 Dodatek č. 4. Zásad poskytování dotace a návratní finanční výpomoci

5.3 Úprava statutu fondů a zřízení Fondu údržby bytového a nebytového fondu

5.4 Návratná finanční výpomoc NÁRODNÍMU DOMU o. p. s.


6. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:  

6.1 Dotační programy v oblasti sportu na rok 2020

6.2 Dotace 2019 – oblast sportu – jednorázové akce (Oddíl orientačního sportu SK Prostějov)

6.3 Dotace 2019 – oblast sportu – jednorázové akce

6.4 Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2


7. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

7. 1 Dotace ORI - Prof. PhDr. Evžen Řehulka

7. 2 Dotace ORI - TJ Sokol Čechovice

7. 3 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (DDC - zázemí zaměstnanců)

7. 4 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Discgolf Prostějov)

7. 5 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Dopravní terminál na Floriánském nám.)

7. 6 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Dopravní terminál na Floriánském nám. - 2)

7. 7 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (EÚO MŠ Šárka 4, budova Dvořákova 5 vč. PD)

7. 8 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Hřiště pro psy a doplnění psích louček)

7. 9 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Plotová zídka Okružní - akustické panely)

7.10 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Rekonstrukce ulice Plumlovská)


8. Dotace na obnovu památek a MPZ a ROZOP kapitoly 62

9. Zpráva o uplatňování Územního plánu Prostějov


10. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

10. 1 Nabídka na odkoupení pozemku p. č. 3086 v k. ú. Prostějov, jehož součástí je jiná stavba č. p. 1715

10. 2 Prodej pozemku p. č. 723/1 v k. ú. Prostějov

10. 3 Prodej části pozemku p. č. 147/1 v k. ú. Domamyslice

10. 4 Prodej částí pozemků p. č. 1765/1 a p. č. 6169/107 oba v k. ú. Prostějov

10. 5 Revokace usnesení ZMP č. 18251 z 11. 12. 2018 a schválení změny podmínek Smlouvy kupní a o zřízení předkupního práva č. 2013/50/315 z 19. 12. 2013

10. 6 Revokace usnesení ZMP č. 19079 z 30. 4. a 3. 5. 2019 a schválení směny části p. č. 511 za část p. č. 240/2, oba v k. ú. Domamyslice

10. 7 Schválení prodeje pozemku p. č. 6031/8 v k. ú. Prostějov a směna pozemku p. č. 6031/8 za pozemek  p. č.  6026/1, oba v k. ú. Prostějov

10. 8 Schválení prodeje pozemku p. č. st. 283 v k. ú. Krasice

10. 9 Schválení prodeje pozemku p. č. 4881/1 v k. ú. Prostějov, jehož součástí je stavba technického  vybavení

10.10 Schválení prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti 3/75 na pozemcích v k. ú. Zdětín na Moravě k. ú. Plumlov a k. ú. Soběsuky u Plumlova

10.11 Schválení směny pozemků v k. ú. Prostějov

10.12 Schválení výkupu 3 spoluvlastnických podílů na pozemcích p. č. 6239/1, p. č. 6434 a p. č. 7199 vše v k. ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50

10.13 Schválení výkupu pozemku p. č. 5914/12 v k. ú. Prostějov a ROZOP kapitoly 50


11. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Prostějov 2019-2021

12. Zrušení OZV č. 4/2008 o udržování čistoty na veřejných prostranstvích

13. Zvýšení odměny za jednací den pro členy KPPP

14. Zpráva o činnosti rady města (ústní zpráva)

15. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Prostějova

16. Zpráva o vyřízení dotazů a podnětů z 8. zasedání (ústní zpráva)

17. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za I. pololetí 2019

18. Zpráva o činnosti Finančního výboru za I. pololetí 2019

19. Záležitosti fy MANTHELLAN, a.s. (stálý bod – ústní zpráva)

20. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

21. Závěr