„Na posledním jednání výkonného výboru OFS byly mimojiné projednávány směry a cíle, jež by přispěly ke zvýšení úrovně kopané zejména v mládežnických kategoriích. Jde o řadu projektů, o nichž vás budu podrobněji informovat na losovacím aktivu v červenci tohoto roku. V souvislosti s těmito záměry je však třeba bezprostředně zareagovat na stav, na který upozorňuje řada oddílů a rozhodčích. Jde zejména o negativní projevy při mistrovských utkáních mládeže spočívající především v hrubém až vulgárním chování. Tento varující stav nelze přehlížet a proto vás všechny žádám, abyste v rámci svých kompetencí přijali nezbytná opatření a urychleně je projednali jak s příslušnými pracovníky – funkcionáři odpovědnými za výchovu mládeže, tak i se samotnými hráči.

Jde především o následující poznatky:
1. Množí se projevy hrubého nesportovního chování spočívající v nevhodných verbálních projevech, a to jak směrem k soupeři, tak i ke spoluhráčům a rozhodčím. V průběhu utkání padá řada nevhodných až vulgárních slov a přestože sudí se snaží v tomto ohledu hráče usměrňovat i varovat, je jejich snaha bohužel mnohdy znevažovaná nevhodnými protesty trenéra, respektive členy realizačního týmu. V tomto směru jsem dal jasný pokyn komisi rozhodčích, aby v plné šíři a se vší důsledností postupovala nekompromisně dle daných pravidel fotbalu a byla tak nápomocna v boji proti agresivitě i nevhodnému chování. V odpovědnosti disciplinární komise pak bude vyhodnocování přestupků a zpřísnění ukládaných trestů. Nemůžeme se v žádném případě opírat o tvrzení, že bohužel společnost hrubne a s ní i chování mládeže.

2. Problém vulgarizace našeho života se projevuje již při hodinách tréninkového procesu, kdy zejména koučové přehlížejí kadenci nevhodných výrazů, což se pak přenáší i do samotných soutěžních utkání. I zde by měla mít morálka své místo a trenéři by měli přispívat k jejímu zlepšení. Je řada příkladů i v našem okrese, kde kouč tvrdě vyžaduje řád a morálně - zodpovědný přístup žáků i dorostenců a při jeho porušení uplatňuje různé sankce.

3. Co rovněž překvapuje je skutečnost, že v rámci reprezentačních akcí OFS některé kluby nejenže nereagují na nominace svých hráčů, ale ani příslušné fotbalisty neomluví. Prozatím komise mládeže tento stav víceméně tolerovala, byť se neúčastí reprezentanta dostávala do složité situace. Nyní jsem však dal pokyn, aby KM postupovala dle stanovených řádů a z neomluvené neúčasti vyvozovala příslušné finanční sankce.

4. Netěší ani zjištění, že při soutěžích žákovských přípravek dochází k neoprávněným startům žáků. Trenéři v zájmu vítězství za každou cenu postaví buď neregistrovaného hráče nebo mladého fotbalistu, který už hraje vyšší soutěž. Je to unfér nejen k trenérským kolegům, ale zejména k nejmladším žákům přípravky. V této kategorii navíc nejde o výsledky a hlavním cílem je zdokonalování herní činnosti. Byl bych nerad, pokud by se tyto případy množily a v konečné fázi by do nich musela vstupovat sportovně-technická komise a následně i disciplinární komise s finančními postihy.

Považoval jsem za skutečně nezbytné, aby všechny oddíly Prostějovska znaly postoj výkonného výboru OFS v této věci a všichni společně nechodili kolem horké kaše. Naopak je nutné, abychom stav, o kterém všichni léta víme společně změnili ve snaze oprostit fotbal ode všeho, co znevažuje a snižuje jeho prestiž. A kde jinde začít než u mládeže? Naší společnou snahou by mělo být, aby v regionu přibývalo družstev prosazujících se svou výkonností i ve vyšších třídách Olomouckého kraje. Tam mohou získat nové impulsy a herní prvky, jež se následně stanou součástí jejich výkonnostního růstu tolik nezbytného pro zkvalitnění kopané v našem okrese.

Věřím, že obsah mého dopisu se vší vážností projednáte nejen v oddílových výborech, ale hlavně s vedoucími i trenéry mládeže a současně je požádáte o úzkou součinnost při výchově mladé fotbalové generace s pevnými morálními zásadami. V případě, že v uvedeném směru máte nějaké podnětné připomínky, doporučení nebo návrhy, rádi je přijmeme a v rámci jejich závažnosti či přínosu zakomponujeme do připravovaných projektů výchovy mladé generace.“ Vladimír Trunda, předseda Okresního fotbalového svazu Prostějov.