KDO BYL BOŘIVOJ KAREL KYSELÝ?
Bořivoj Karel Kyselý se narodil 4. listopadu 1875 v Držovicích. První základy vzdělání získal na šestiletém arcibiskupském „malém semináři“ a poté dvouletém studiu na německém státním gymnáziu v Kroměříži, kde v roce 1894 složil také maturitu. Od podzimu téhož roku zahájil studia na bohoslovecké fakultě v Olomouci. V roce 1898 přijal jáhenské svěcení a následně byl ve svých 23 letech vysvěcen arcibiskupem ThDr. T. Kohnem na kněze.

PRVNÍ ZKUŠENOSTI V KOPŘIVNÉ A ŠTERNBERKU
Jako novokněz získával první kaplanské zkušenosti na faře v Kopřivné a poté ve Šternberku na Moravě. Roku 1903 byl jmenován doktorem teologie (ThDr.) a začal vyučoval náboženství jako prozatímní profesor na Slovanském gymnáziu v Olomouci. V letech 1904 až 1919 byl řádným profesorem na klasickém gymnáziu na Kollárově ulici v Prostějově, kde vyučoval němčinu a latinu. Mezi jeho žáky patřila řada osobností, mimo jiné i básník Jiří Wolker.

SETKÁNÍ S JOSEFEM STŘÍDOU
Na konci roku 1923 koncelebroval zádušní mši při pohřbu P. K. Dostála-Lutinova, prostějovského faráře a básníka. Celá dvacátá léta minulého století až do roku 1935 vyučoval katechismus na státním dívčím reálném gymnáziu v Olomouci. Souběžně s výukou na olomouckém gymnáziu v letech 1924 - 1935 do konce letního semestru působil také jako lektor řečtiny na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci. Jeho studentem při výuce řečtiny byl mimojiné i bohoslovec Josef Střída. Ani jeden z nich neměl tehdy tušení, že se jejich budoucí osudy po letech protnou znovu, tentokrát ve farnosti ve Vrahovicích.

V roce 1933 byl vyznamenán titulem arcibiskupského rady. O dva roky později byl penzionován a začal vypomáhal jako důchodce v rodné farnosti ve Vrahovicích, na jejíž faře od roku 1943 i žil. Spolu s P. L. Lázničkou v říjnu 1950 světili nově zřízený hřbitov v Držovicích.

V roce 1953 mu byl odepřen státní souhlas k veřejným bohoslužbám. Z dnes již nezjistitelných důvodů mu bylo povoleno slavit mše jen na Velikonoce a Vánoce a to pouze u bočního oltáře Panny Marie v chrámu svatého Bartoloměje ve Vrahovicích. V roce 1957 se účastnil pohřebních obřadů svého o málo staršího rodáka z Držovic monsignora ThDr. Aloise Langa.

KNĚŽSKÁ SLUŽBA AŽ DO POSLEDNÍCH DNÍ ŽIVOTA
V červenci 1958 oslavil své diamantové kněžství a se svým spolubratrem, tehdejším vrahovickým farářem Josefem Střídou slavili slavnostní mši za hojné účasti místních farníků. Do posledních dní svého života byl „pravou rukou“ ve službě farnosti páteru Střídovi. Monsignore Kyselý zemřel náhle 16. prosince 1960 v požehnaných 85 letech. Pochoval ho jeho žák prof. ThDr. F. Cinek spolu s Josefem Střídou do rodinné hrobky ve Vrahovicích. Hrob je prvním vlevo vedle hlavní brány hřbitova.

V lidské paměti zůstal Bořivoj Karel Kyselý jako velmi čilý, lidský, zbožný, se širokými zájmy o tehdejší dění a vědu a přitom velmi skromný kněz. Byl oblíbeným dětským zpovědníkem, váženým a vzácným člověkem, vzorem dobroty a lásky k bližnímu. Msgre Kyselý vynikal nevšedními jazykovými znalostmi (řečtina, latina, němčina). Byl vynikajícím znalcem církevních dějin a památek města Prostějova. Spolu s P. F. Starým umělecky popsali v prostějovském farním Věstníku kostel svatých Cyrila a Metoděje. Psali spolu i o chrámu Povýšení svatého Kříže a o prostějovském hřbitově.

Navíc se B. K. Kyselý věnoval i chrámovému bádání, pracoval na detailech seznamů všech kněží, kteří kdy sloužili ve Vrahovicích. Podrobnosti ze života tohoto významného kněze našeho regionu, ale i výše zmiňovaného pátera Josefa Střídy a ThDr. Aloise Langa se čtenáři mohou dozvědět z nově vydané útlé publikace Služebníci užiteční, která je k dispozici na e-shopu vydavatelství Kauli-Publishing zde 

Autor textu: Jiří Marek